Organization

Supervisor

China Association for Science and Technology

Sponsor

Chinese Institute of Command and Control

Organizer

Beijing Insight-into-Future Exhibition Co.,Ltd.


Honorary Chairman of the Conference

Li Deyi, Academician of Chinese Academy of Engineering, Honorary President of Chinese Institute of Command and Control

Chairmen of the Conference

Fei Aiguo, Academician of Chinese Academy of Engineering, President of Chinese Institute of Command and Control

Dai Hao, Academician of Chinese Academy of Engineering, General Supervisor of Chinese Institute of Command and Control

Vice Chairmen of the Conference

Mei Hong, Yu Quan, He You, Yin Hao, Wang Shafei, Fan Bangkui, Wang Huaimin, Bao Weimin, Chen Jie, Lu Jianhua, Yao Fuqiang, Shen Changxiang

Academic Committee

Li Deyi, Fei Aiguo, Daihao, Mei Hong, Yu Quang, He You, Yao Fuqiang, Fan Bangkui, Yin Hao, Wang Shafei, Wang Huaimin, Lu Jianhua, Qin Jirong, Li Dingzhu, Long Teng, Hu Xiaofeng, Wang Jipeng, Zhu Ronggang, Fu Kun, Lv Jinhu, Huang Qiang, Gu Hao, Chen Shanzhi, Huang Tiejun, Wang Feiyue, Xie Yongqiang, Liu Zhong, Du Lanping, Li Zhi, Tang Jie


Program Committee

Chairman of the Program Committee

Vice Chairman of the Program Committee

Li Deyi, Fei Aiguo, Daihao, Mei Hong, Yu Quang, He You, Yao Fuqiang, Fan Bangkui, Yin Hao, Wang Shafei, Wang Huaimin, Lu Jianhua

Members of the Program Committee

Qin Jirong, Li Dingzhu, Long Teng, Hu Xiaofeng, Wang Jipeng, Zhu Ronggang,Fu Kun, Lv Jinhu, Huang Qiang, Gu Hao, Chen Shanzhi, Huang Tiejun, Wang Feiyue, Xie Yongqiang, Liu Zhong, Du Lanping, Li Zhi, Tang Jie


Organizing Committee

Chairman:Qin Jirong

Members:Yang Lin, Wang Shaojie, Huang Tiejun, Kuang Linling, Liu Xue Lin, Zhang Xuhui, Zhang Weigang, Qiu XiangHua, Song Rong, Liu Yuchao, He Weiqing, Song Peng


Secretariat

Secretary-General:Qin Jirong

Deputy Secretary-Generals:Song Rong, Liu Yuchao, He Weiqing, Huang Yingxin, Li Congying

Members:Wang Hao, Songpeng, Zhang Junwen, Du Ying, Liu Yuxiao, Chen Yu, Hu Qinna, He Zhihua, Miao Xinyu